top of page

Betalingsvoorwaarden Logopediepraktijk Vianen

Op de betaling van de facturen voor de behandeling gegeven door een logopedist of haar/zijn vervanger zijn de volgende voorwaarden van toepassing. 


1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichtingen ten behoeve van de cliënt, zijn terstond – na afloop van de op de factuur vermelde betalingstermijn (zonder korting) – opeisbaar. 


2. Bij contante betalingen wordt het eindbedrag afgerond op de veelvoud van 5 eurocent. 


3. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), die niet ten minste 24 uur van tevoren zijn/is afgezegd, kan/kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging van een behandelafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 17:00 te zijn geschied, anders zal de afspraak in rekening worden gebracht. Hiervoor wordt in 2019 het tarief van € 34,00 gehanteerd. De nota zal worden gericht aan de cliënt/ouder(s)/verzorger(s) en wordt niet vergoed door de zorgverzekering. 


4. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie al tussen partijen vaststaan en juist wordt aangemerkt. Indien het bezwaar slecht een deel van de factuur betreft, gelde met betrekking tot het niet betwiste deel onverminderd de punten 5 en volgende van deze voorwaarden. Het aantekenen van bezwaar heeft geen gevolg voor de hierna genoemde termijnen. 


5. Indien de cliënt of diens vertegenwoordigers het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft voldaan, is de cliënt in gebreke en is de logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregel te treffen. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de logopedist moet nemen, dan wel derden hiermee moet belasten, om tot volledige betaling van de debiteur te komen. De kosten hiervan (de invorderingskosten) komen ten laste van de cliënt. Onder invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten voor juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten. 


6. De cliënt, of diens wettige vertegenwoordigers blijft ten alle verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de cliënt of diens wettige vertegenwoordigers de rekening rechtstreeks door de verzekering aan de logopedist laat voldoen. 


7. Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel een getekende acceptgiro of betalingsopdracht is afgegeven aan de logopedist, dan wordt hiervan eerst of omstreeks de twintigste dag van facturering gebruik gemaakt. 


8. Na het verstrijken van het onder punt 4 gestelde termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder een nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordigers is de wettelijke rente verplicht. 


9. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op 15% van de gedeclareerde te incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 27,50 (vijfentwintig euro) en dit alles exclusief mogelijk verschuldigde BTW. 


10. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van juistheid van hetgeen de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de logopedist beslissend. 


11. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechtbank in het arrondissement, waarin Logopediepraktijk Vianen praktijk houdt. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van de sector kanton, is de betreffende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank te Utrecht.

bottom of page